ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၃၇၅ သန္းေက်ာ္ အေမရိကန္ကူညီ | DVB