ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ မူၾကမ္း ျပန္ေရးဆြဲရန္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၃၀ ေက်ာ္ ေတာင္းဆုိ | DVB