အမႈရင္ဆိုင္ေနခ်ိန္ စပါး၀င္ရိတ္သည့္ လယ္သမားမိသားစု ေထာင္က် | DVB