ကုိပါႀကီးရုပ္အေလာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ျပန္ေဖာ္မည္ဟု ဇနီးျဖစ္သူကုိ အေၾကာင္းၾကား | DVB