ေတာင္ႀကီးတြင္ မီးပံုးပ်ံပ်က္က်၊ လူ ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB