စြပ္စြဲခံ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦး သံေျခခ်င္းခတ္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ | DVB