မတၳီလာ ဒုကၡသည္မ်ားကို အေရးေပၚ ေထာက္ပံ့ၾကရန္ ကုလေျပာ

၂၀၁၃ မတ္မတုိင္မီက အေျခအေနကို မိတၳီလာ ဒုကၡသည္ေတြက ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ အစားအစာ လိုအပ္တဲ့ ပိုမို ထိခိုက္ခံစားရတဲ့ အသိုင္းအ၀န္းကို အေရးေပၚ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) က ဆႏၵျပဳထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ မိတၳီလာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္းက ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္ခဲ့ရာမွာ အကူအညီရေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြက လုံေလာက္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနဲ႔ ၀င္ေငြရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိလာၿပီဆိုတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္လို႔လည္း WFP က ေျပာပါတယ္။ အစိုးရ ပုဂၢလိက႑နဲ႔ တဦးျခင္း အလွဴရွင္ေတြ လွဴဒါန္းထားတဲ့ WFP မွာလည္း ေငြေၾကး အကန္႔အသတ္ ရွိေနသလို ျမန္မာမွာ ရွိတဲ့ အစား အေသာက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရတဲ့သူေတြကို အစားအေသာက္ အကူအညီေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ မိတၳီလာက ဒုကၡသည္ေတြကေတာ့ ဒီအမ်ိဳးအစားထဲမွာ မပါေတာ့ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၃ မတ္ကေန ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လအထိ  WFP က မိတၱီလာ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြက  ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ကို ကူညီခဲ့ပါတယ္။

More News
Up