ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ | DVB