အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပထမဆုံး ေဆြးေႏြးမည္ | DVB