ကုိပါႀကီး အသတ္ခံရမႈ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ | DVB