ေကာ္သူးေလတပ္ဖြဲ႔စည္းေရး ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ား ဆံုဆည္းၿမိဳင္တြင္ ေတြ႔မည္ | DVB