တ႐ုတ္က “လ” ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြက္ စမ္းသပ္ဒံုးပ်ံ လႊတ္တင္ | DVB