ေတာင္ကုိရီးယား သဘၤာနစ္ျမဳပ္ခဲ့မႈကေန ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲအသြင္ ေျပာင္းလာ | DVB