ႏို၀င္ဘာလကုန္ တရုတ္ကို ဆန္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္း | DVB