စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦး အာမခံရေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေန | DVB