ေသဒဏ္ေပးတယ္ဆုိတာ ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ မွ်ရဲ႕လား | DVB