၃ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံက ပထမဆုံး ေသဒဏ္ | DVB