စြပ္စြဲခံ ျမန္မာ ၂ ဦး အခ်ဳပ္ထဲ တစုံတခုျဖစ္ပါက ထုိင္းရဲတြင္ တာ၀န္ရွိ | DVB