ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေဟာင္ေကာင္အစုိးရ ရပ္ဆုိင္း | DVB