စီရင္ခ်က္ကုိေစာင့္ေနသည့္ အိႏၵိယအက်ဥ္းသားေထာင္ခ်ီ လႊတ္ေပးဖြယ္ရွိ | DVB