ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပပဲြကို ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္ရွိ ျမန္မာေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕ ေထာက္ခံ | DVB