ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ခရီးသြားႏွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မရွိ | DVB