ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူသာ ပါတီေထာင္ခြင့္ရမည့္ ဥပေဒ သမၼတ ထုတ္ျပန္ | DVB