အာဖဂန္တႏုိင္ငံလုံး အုန္းအုန္းကၽြတ္ကၽြတ္ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ အုပ္စုဖြဲ႔အဓမၼက်င့္မႈ | DVB