လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုး ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ္ေၾကး ပိုေပးမည္ | DVB