ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ လူဇင္ဘတ္ ကုမၸဏီ ေရနံ၊ သဘာ၀ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကိုင္မည္

ongc505_043013025603ဧရာ၀တီတိုင္း ျမင္သာေဒသ MOGE4 ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မွာ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြ၊ တူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လူဇင္ဘတ္ႏုိင္ငံ CAOG ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္ Apex Geo Services တို႔ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ လူဇင္ဘတ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကုမၸဏီေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမွာ ပါတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈနဲ႔ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္း (EIA/SIA) လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလမွာလည္း ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကို တိုင္းအစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ စာခ်ဳပ္မွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ အခုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈကေန စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနဟာ လက္မွတ္ထိုးခ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ သန္း ရရိွမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up