မာစတာစေပါ့ အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေလ်ာ္ေပးမည္ | DVB