သံလြင္အထက္ပိုင္း မိုင္းတံုမွာ အႀကီးဆံုး ေရကာတာႀကီး ေဆာက္မည္ | DVB