လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေအဒီဘီဘဏ္ တုိက္တြန္း

ADB Bankျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားေရးအရ အျမင့္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ ရဖို႔ဆိုရင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဦးစားေပးသင့္တယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ေအဒီဘီ)က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။ “ျမန္မာနုိင္ငံ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား” ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ခုလို ေထာက္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုရာမွာ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ေလေၾကာင္းနဲ႔ ေရေၾကာင္း အားလံုး ပါ၀င္ၿပီး အဲဒီ စီမံကိန္းေတြအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အခ်ိန္မဆိုင္း ညိႇႏိႈင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ဆိုတာဟာ စီးပြားေရးကေန အက်ိဳးအျမတ္ အျမင့္မားဆံုး ရေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မယ့္ က႑ျဖစ္တဲ့အျပင္ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္၊ နယ္စပ္ေဒသ ထိပါ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ရင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ မညီမွ်တာကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

More News
Up