ထိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔အသစ္ ဘုရင့္ေရွ႕ ပထမဆံုး အခစား၀င္ | DVB