အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ နည္းပညာဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ဟု သမၼတေျပာ | DVB