၇ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ တင္ပို႔မႈကေန ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိ | DVB