သိမ္းဆည္ခံေျမမ်ားျပန္ေပးရာတြင္ မူလလယ္သမားမ်ားထံ ၃ ရာႏႈန္းသာေရာက္ရွိ | DVB