ျမန္မာျပည္က အထင္ကရ ျမစ္တခ်ဳိ႕ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ | DVB