ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ခ်လုပ္ေနဟု သမၼတေျပာ | DVB