လစ္ဗ်ားလက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသံ၀န္ထမ္းေတြကို ျပန္ေခၚ | DVB