အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒဟာ အေရးပါတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာေစလိမ့္မယ္ - ေဒၚစုစုလြင္ - DVB