အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒဟာ အေရးပါတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာေစလိမ့္မယ္ – ေဒၚစုစုလြင္ | DVB