မင္းလွ လယ္သမားမ်ား မိုးစပါးစိုက္စရိတ္ေခ်းေငြ မရလုိ႔ အခက္ေတြ႔ | DVB