ကုလကိုယ္စားလွယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန စုံစမ္း | DVB