ကုလကုိယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ (ဓာတ္ပုံ) | DVB