ေက်ာက္စိမ္းတူးမည့္ ကုမၸဏီမ်ား သက္တမ္းတိုးရန္ ေၾကညာ | DVB