ကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သြားမည္ | DVB