သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းရယူမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ဟုဆုိ | DVB