ေနျပည္ေတာ္ သိမ္းဆည္းလယ္ေျမမ်ား ျပန္ရေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းဆိုမည္ | DVB