ကရင္မိန္းကေလးငယ္ကုိ ႏွိပ္စက္သူအလုပ္ရွင္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၄၆ သိန္းေက်ာ္ ခ်မွတ္ခံရ | DVB