ဒီဇယ္ဆီ လုိအပ္ခ်က္၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဓာတ္ဆီ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည္ပက သြင္းေနရ | DVB