ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာတာမလာေဘာ စ်ာပန လူထုေထာင္ခ်ီ တက္ေရာက္ | DVB