လယ္ယာေျမမွတ္ပံုတင္ ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ မင္းလွ လယ္သမားမ်ား အခက္ေတြ႔ | DVB