ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ သမၼတရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB