ေက်ာင္းခ်ိပ္ပိတ္ခံရမႈ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB